OCR Output

16 STRÖM

helgonbild (S:t Olof), en altaruppsats i barockstil från omkring år 1700, m. m., hvilka
föremål bevaras i den nuvarande stenkyrkan, som uppfördes 1845—47 under ledning
af byggmästare Lidsten. Hon har spånbeklädt sadeltak och torn med lanternin. Res¬
terna af den gamla kyrkan, hvilka på 1870-talet lågo kvar som en grushög, måste
slutligen undanskaffas vid en utvidgning af kyrkogården.

Alanäsets kyrka byggdes af trä år 1808, tornet tillkom 1839. En ny kyrka är
år 1926 under uppförande under ledning af byggmästarne Per Persson och Olle Berg
i Strömsund.

[Litt.: J. Lindström-Saxon: Jämtlands läns kyrkor i ord och bild, Östersund

1903. —]

Prästerskapet i Ström och Alanäset före 1873, se Hammerdal.

KYRKOHERDE.

Olof Nikolaus Wagenius (1873—1918), f. 8 aug. 1826 i Ma¬
rieby s:n, son af sockenskrifvaren Nils Odgren i Ofverbyn och Rachel
Håkansdotter. Var den förste, som från Östersunds nya elem. skola
afgick till Upsala, där han aflade studentex. 8 juni 1850, ägnade sig
först åt juridiska studier och undergick preliminärex. för hofrätten ht.
1851, men efter att ha ådragit sig skrifvarsjuka måste han ändra lefnads¬
bana; prästv. i Hsand 22 maj 1859, disp. för past. ex. 30 maj s. å., v.
kapellpred. på Hemsön och ordin. 7 febr. 1860 samt tilltr. genast; begärde
afsked från nämnda kapellpredikantsyssla fran I maj 1867; past. ex.
3 maj s. a. och f6rordn. till v. komm. i Ström; utn. khde i Ströms nya pas¬
torat 13 nov. 1873, tilltr. genast; kontr. prost i Jämtl. norra kontrakt 13
dec. 1904—231 juli 1908. Intresserad för allmänna värf, ledamot af Riks¬
dagens 2:dra kammare åren 1884—387, landstingsman 1885—92. INO
1905. Afled 18 mars 1918.

G. 26/3 1862 m. Eva: Maria Norell, f£. !/19 1835 i Hemsö, dotter af landtbru¬
karen Er. Norell därstädes och Charlotta Nordin från Skullersta, Nora s:n. Af¬
led i Strömsund ?/1 1926. ?

Barn: Jonas Theodor, {. 18/1, 1862 i Hemsé, skogsuppsyningsman, + °/s
1910; Rachel Maria Elisabeth, f. 24/, 1864, + */s 1890; Hakan Einar Ansgarius,
f. °6/, 1866, sagverksinspektor; Frideborg (Frida) Charlotta Amalia, f. */9 1872
i Ström, postexpeditér i Stromsund; Hildur Kristina, f. 1/3 1874, g. 1) #/s 1895
m. handl. A. Th. Selinder, 2) 26/19 1907 m. S. Aug. Naslund, travaruhandl. i
Strömsund; Ebba Karolina, f. 4/4 1876, g. 2"/s 1901 m. Knut Aug. Boustedt,
postmästare i Storvik.

Tr.: W. F. Besser, S:t Luce Apostlagerningar i bibliska andaktsstunder. D. 1—2
Ofvers., Sthm 1861—64 (anon.)