OCR Output

STRÖM 15

G. ®/12 1829 m. Anna Lovisa Bill, f. i Sundsvall /s 1809, t i Stigsj6 "/2 1860.

Barn: Evik Imanuel Alexander, f. ™/, 1830 i Borgsjö, landtmäterielev,
omkom genom drunkning i Selångersån ?7/; 1847; Lovisa Ulrika Charlotta, f.
15/9 1832, g. m. inspektoren Joh. Wassberg i Stugun, + !”/12 1889 i Rude, Tuna;
Hertha Carolina, f. 29/3 1834, g. m. torparen Israel Viklund å Geresta invid Hsand,
+ där 2/2 1890; Lydia Anna Maria, f.!/2 1837, g. 1) m. förvaltaren Olof Grafström,
2) m. dennes broder bokhållaren Carl Grafström, + i Sundsvall 4/, 1908; Carl Ludvig,
f. 14/3 1840, grosshandl. i Hsand, Brittisk v. konsul, + 2°/2 1890; Emfrid Elisabet
Amalia, £. 27/4 1841, g. m. komm. i Stéde Johan Fredrik Bergström, t i Torsåker
19/5 1898; Selma Margareta, f. 1/12 1843 i Selanger, + i Skéle, Tuna 8/2 1898; Julia
Katarina, £. ™/s 1845, i Stugun, + i Finnsta, Skén 1/1 1902; Nanny Albertina
Augusta, £. ®/12 1847 i Viksj6, smaskollararinna i Skén, + i Hsand 4/s 1890; Richard
Emanuel, f. '°/5 1850, bankrevisor i Sthm, + darst. 19/3 1924.

7. Matthias Gustaf Leufvenius (1858—6o), erhéll fullmakt som
ordin. bruks- och kapellpred. i Wiksj6 1858, tilltr. s. 4. Sist khde i Stig¬
sjö, se ofvan.

STORSJÖ, se HEDE.

STRÖM
med ALANÄSET.

(Jämtland.)

Ström, som under namnformen Straum tidigast omtalas i en gränsurkund från
år 1273, var 1314 annex under Hammerdal (se inledn.) och behöll denna ställning
bortåt 600 år, till dess genom löneregleringen 19 april 1872 bestämdes, att Ström
jämte Alanäsets år 1808 bildade kapellag skulle afskiljas från moderförsamlingen till
eget gäll med kyrkoherde i Ström och komminister i Alanäset. Ströms prästbord,
hvilket tidigare utgjorde stomhemman för khden i Hammerdal, anslogs enl. kgl.
bref 11 dec. 1838 till bostafle At pastoratets komminister och 6fverlats vid Stréms
utbrytning åt khden därstädes. Denne skulle bl. a. äfven åtnjuta afkastningen af
Svedje stomhemman i Hammerdals socken, hvilket innehafts af moderförsamlingens
khde. Stamsele by i Ramsele socken fick från 1774 kyrkorätt i Ströms annexförsam¬
ling och inkorporerades helt genom kgl. resolution 27 jan. 1832. (HST 1832, n. 6.)
Genom bref af den 21 okt. 1921 förordnade K. M:jt, att Alanäset skulle från 1 maj
1922 afskiljas från Ströms pastorat för att bilda egen menighet.

Om Ströms medeltida kyrka har man ringa kännedom. Hon var af gråsten
och hade ursprungligen blott två små fönster, ett tredje upptogs 1675. Vapenhus
och sakristia voro på 1700-talet af trä. Byggnaden raserades 1850 och större delen |
af inventarierna förskingrades med undantag af ett altarskåp från 1400-talet, en.