OCR Output

14 STIGSJÖ

4. Pehr Salomon Wasenius (1841), f. 28 juli 1791 i Torp, dar
fadern P. Wasenius var prost och khde. Stud. i Upsala 1810, prastv.
17 juni 1821 till komm. adj. i Attmar, adj. i Selånger 1822, utn. bruks¬
pred. i Lögdö febr. 1823. Vid valet till bruks- och kapellpred. i Viksjö
26 maj 1839 erhöll han alla afgifna röster och tillträdde här i maj 1841,
men afled redan 13 dec. s. å. af blodstörtning. Hans medicinska insikter
gjorde honom synnerligen anlitad som läkare.

G. 29/3 1824 m. Margareta Charlotta Örberg, f. i Lögdö 2/9 1797, dotter af
komm. i Tuna-Attmar Joh. H. Örberg. Hon erhöll 1842 I extra nådår, flyttade

med sin måg Söderberg till Timrå och afled i Hafverö prästgård °/7 1877.

Barn: Anna Charlotta, f. %/5 1825, + 3/2 1826; Charlotta Petronella, f£. ?/9

1827, g. ?/6 1848 m. landtbruk. Jonas Aberg i Viksjé, + 27/7 1856; Johanna Mar¬

gareta, f. "5/9 1829, g. ?/1 1847 m. khden i Hafveré H. P. Söderberg.

5. Johan Thelberg (1841—46), vakanspred. har dec. 1841—juli
1846. Sist khde i Tuna.

6. Erik Ulrik Carleson (1846—57), f. 15 apr. 1805 i Torp, son
till komm. o. v. pastorn i Borgsj6 Erik Carleson. Stud. i Upsala 1826,
tjänstgj. som kollega i Sundsvalls skola vt. och ht. 1828, prastv. 18 juni
s. å. till faderns adj. i Borgsjö, aflade past. ex. 1839, erhöll tjänstledighet
för sjuklighet 4 okt. 1843, v. pred. vid Stugun och Borgvattnet okt. 1844,
utn. kapellpred. i Viksjö 18453, tilltr. 1846. Känd såsom en af olyckor,
sjuklighet och fattigdom särskildt pröfvad man. Han hade sett sin fader
innebrännas och sin äldsta son omkomma genom drunkning, och då han
efter långa års sträfvanden som adjunkt ändtligen erhållit en torftig
kapellpredikantsyssla till lefvebröd, träffades han af en halssjukdom, som
förbjöd allt predikande, hvarföre han måste anlita medhjälpare, till hvars
aflöning den lilla kapellanslönen knappast förslog, än mindre att därjämte
föda och uppfostra en stor barnskara. Nöd och fattigdom stodo för ögonen
och kunde blott genom en vädjan till allmänhetens barmhärtighet för en
tid afvärjas. Äfven den kungliga familjen deltog härvid med sina bidrag.
De influtna medlen användes bl. a; till inköp af ett hemman i Byn.
Det var ock då som författaren Onkel Adam (d:r C. A. Wetterbergh)
skref sin novell »Kapellpresten, skizz ur verkligheten» (1849) till förmån för
Carleson och hans familj. Han begärde emellertid 1857 afsked från sin
tjänst med bibehållande af prästämbetet. Under aren 1858—64 verkade
han med stor framgång som sekreterare i Västernorrlands läns hushåll¬
ningssällskap. Han afled i Nyhem nära Sundsvall 4 febr. 1872 och ligger
begrafven i Selångers kyrkogård. Hans bild är återgifven i Hj. Hedens ar¬
bete Västernorrl. läns hushålln.-sällskap 1805—1904, del 2, 1915.