OCR Output

12 STIGSJÖ

KOMMINISTRAR I STIGSJÖ.

(Fortsättning af komministerserien i Säbrå.)

I. Mag. Olof Tunvall (1784--1829), f. 30 apr. 1747, son till
kollegan i Sundsvalls skola Sven Tunvall och Barbara Hellberg. Blef
tidigt som barn upptagen i biskop O. Kiörnings hus, såsom varande en
släkting på mödernet. Stud. i Upsala 11 mars 1768, fil. kand. maj 1772, fil.
mag. 17 juni 1773. Prästv. på biskop Körnings kallelse 13 febr. 1774 till
adj. i Sabra, tillika hospitalssyssloman 1 Hsand s. å.; utn. komm. i Säbrå¬
Stigsjö 28 aug. 1782, tilltr. 1784, predikant vid prästmötet i Hsand 1806,
filos. jubelmagister vid promotionen i Upsala 12 juni 1824. Då Stigsjö
blef prebendepastorat, behöll han sin tjänst som församlingens kommi¬
nister. Efter att i 45 år troget verkat härstädes, afled han 7 juni 1829,
öfver 82 år gammal. Han ifrade bl. a. mot allmogens inrotade fördom mot
hästkött och synes härutinnan vunnit någon framgång. Då han bjöd på så¬
dant, fann man det ej så oäfvet. Kort före sin död ålade han en af sina
ämbetsbröder, att om något skulle sägas vid hans graf, så vore det, att
han under djup känsla af synder och brister i sitt kall och i sin enskilda
vandel, ville efter de honom förlänte naturens och nådens gåfvor skiljas
hädan i likhet, dock utan jämförelse, med mannen, som tecknat 2 Tim.
4:6—8. Han bodde pa den s. k. Tunvallsbacken i en byggnad, som komm.
Sellin uppfört. År 1794 ägde han ett hemman i Smöråker. Stigsjö nya
kyrka uppfördes under hans tid. Ogift.

Ty.: Versio Suecana selectorum ex Paulinis epistolis locorum, pres. J. Floderus,

Ups. 1771. — De influxu precum in providentiam divinam, pres. P. N. Christiernin, ib.
1773- — Prof af ett werksamt deltagande uti likars nöd. (Inr. Tidn. 1802 n. 15.)

2. Pehr Nordstrand (1831—53), past. adj. i Stigsjö nov. 1818
och nådårspräst efter khden lektor Stridsbergs död 1819—22, då han blef
past. adj. at eftertr. lektor N. M. Berlin; utn. komm. 1 Stigsj6, tilltr. I maj
1831, v. pastor 1835; tilltr. 1 maj 1853 som khde i Ragunda.

3. Richard Theodor Lundqvist (1853—65), f. 26 mars 1814 i
Sthm, son af hvitglasblasaren Pehr Gustaf Lundqvist vid Skénviks glas¬
bruk och Christina Catharina Norberg. Stud. i Upsala ht. 1835, prastv.
17 dec. 1837 till komm. adj. i Alnén, past. adj. 1 Refsund mars 1838, curam
past. gerens darst. juli 1844 (se Refsund III, s. 162). Past. ex. 20 dec. 1848.
Utn. till komm. i Stigsj6 26 jan. 1852, hitflyttade 1853, tillika folkskollärare
till maj 1859. Bodde under tiden i Brunne skolhus och afled i Viksjö
20 jan. 1865. Var rätt god predikant och mycket omtyckt af församlingen.