OCR Output

STIGSJÖ II

Maule. Efter aflagd mogenhetsex. vid Upsala allm. lärov. vt. 1882 inskr.
s. å. vid universitetet (Östgöta nation); fil. kand. 29 jan. 1887; inskr. i
teol. fakulteten 9 febr., aflade under åren 1891 och 1892 de teol. examina
och folkskollärareex., prästv. 24 maj 1892 i Upsala för tjänstgöring i
Hsands stift samt förordn. till past. adj. i Hammerdal, där han ock inne¬
hade ett par kortare förordnanden som v. pastor; v. past. i Häggdånger
fr. I juni 1894; utn. brukspred. i Huskvarna i Växjö stift 25 maj 1898,
tilltr. I juli s. å.; t. f. komm. i Hakarp 17 maj 1905. Aflade musiklärareex.
i Sthm 11 dec. 1908 och organist- och kyrkosångareex. 27 maj 1909. Utn.
khde i Stigsjö 23 apr. 1910, tilltr. 1911. Han har såväl under sin Hus¬
kvarnatid som efter återkomsten till stiftet ägnat intresseradt arbete åt
kyrkosångssaken och ss. vice ordförande i Hsands stiftskrets af sällsk.
Kyrkosångens vänner ledt liturg.-kyrkomusikaliska kurser för organister
och präster, en i Hsand år 1909, den andra i Örnsköldsvik 1924. Inne¬
hade statens resestipendium 1905 och idkade under 3 mån. i Tyskland
och Österrike studier i liturgik och kyrkomusik.

Get) 7h 1894 m. Agnes Amalia Abelin, f. i Karlskrona 24/3 1867, dotter till
landssekreteraren i Blekinge län Harald Viktor Abelin och Anne Sophie Leijon¬
flycht; ¢ 18/12 1907, begr. i Upsala;

2) °/s r908 m. Margareta Elisabeth Lodin, . i Hsand ?/u 1868, dotter till
sjökapten Erik Johan Lodin och Elisabet Brundin.

Dotter i förra giftet: Agnes Lydia Elisabet, f. i Häggdånger 8/3 1895.

Tr.: Justinianus Ernst von Welz, en den evangeliska missionens förelöpare i det
17:e århundradet (i Meddel. fr. studentmissionsfören. i Ups. B. 3 1890—9g1, s. 105). —
En skandinavisk mission (i julkal. »Vintersol» Sthlm 1893). — Några blad ur musikens
historia från äldsta tider fram genom medeltiden (i Läsning för hemmet B. 19, 1897). —
Ett maningsord och ett afskedsord. Två predikningar i kärleksfull hågkomst af Hägg¬
dångers församling, Ups. 1898. — Ett sjungande Herrans folk (i Julkal. Febe 1900),
omtr. Jönk. 1901, Sthlm 1904. — Kort hjelpreda vid konfirmationsundervisningen och
vid katekesundervisningen i allmänhet. Jönk. 1903. — Folket i förskingringen, några
blad ur Judarnes historia efter Kristus jämte en blick på Israelsmissionen. Tre föredrag.
Sthm 1906, ny uppl. 1925. — Från en liturgisk-musikalisk studieresa 1905, utdrag och
referat (i tidskr. Kult och konst 1906, s. 60). — Något om rörelsen »loss» från Rom i
Österrike (i Kyrklig tidskr. 1907), äfven separat. — Om orgelns användning vid guds¬
tjänsten, Sthlm 1908. — Något om de »rytmiska koralerna», ib. 1909. — Om kyrkosån¬
gen (i Växiö stifts hembygdskalender, årg. 1, Jönk. 1909.) — Messiashoppet hos folket
i förskingringen, Sthm 1918. — Waldemar Rudin, levnadsteckning af sonen, Upps. 1922.
— I Från ådalar och fjäll: Om kyrkosång nu och fordom, 1912; I psalmboksfrågan,
1913; Sången i hemmet, 1920, samt 3 sånger. — Utg. 7 sånger för en röst med piano,
Abr. Lundqvists förlag, Sthm; 1 sang fér en rést med piano, Breitkopf u. Hartel, Lpz.;
ett par hymner i Hymnarium för sv. kyrkan (blandad kör) samt Barcarole för violin
eller violoncell m. piano, Sthm 1926. Ett något större verk: Vid Lutherfirning, för
soli, kör och orkester (uppfördt 1924, otryckt). Dessutom några predikningar och före¬
drag samt bidrag på vers i tidningar och kalendrar. i