OCR Output

STIGSJÖ 9

[Liti.: Aflidne lektorn i Sundsvall S. A. Hjéeltström, f: i Stigsjö s:n, har i »Norrland»,
småskrifter utg. af Norrländska studenters folkbildningsförening n:o 8, i utdrag utgifvit:
Kiörkiobok i Stigsjö 1684, samt i manuskript efterlämnat en samling anteckningar om
sin födelsesocken. De förvaras nu i Landsmålsarkivet på Upsala Univ. bibl. och ha

blifvit genomgångna och delvis tillgodogjorda.]

Prästerskapet i Stigsjö före 1808, se Säbrå.

PREBENDE-PASTORER.

I. Dokt. Carl Stridsberg (1809—19), kongl. bibliotekarie, för¬
ordn. till hist. och moral. lektor i Hsand 8 juni 1796, tilltr. 1798; efter
specimina utn. till andre teol. lektor 24 mars 1800, primarie teol. lektor
1805; såsom äldre teol. lektor erhöll han Stigsjö pastorat till prebende 1809,
prepos. honor. s. a. Han afled 9 juni 1819. Se vidare Hsands lektorer.

2. Dokt. Nils Magnus Berlin (1822---53), gymn. adj. 1805 vid
Hsands gymnasium, lektor i teor. och prakt. filosofi 1812", khde i Hagg¬
dångers prebendepastorat 1813; teol. dokt. 1818, khde i Stigsjö prebende
1822, erhöll afsked från lektoratet 1843, men fick på domkap. begäran kvar¬
stå som medlem af Hsands konsist., och genom nådigt bref 31 juli 1843 med¬
gafs honom att till sin död behålla Stigsjö prebende. 11853. Se lektorer.

3. Dokt. Johan Norrman (1854), e. o. prof. i Lund, utn. till
andre teologie lektor i Hsand 16 febr. 1820; teol. dokt. 1830, khde i Hägg¬
dångers preb. pastorat febr. 1832, tilltr. 1834, utn. till khde i Stigsjö och
Viksjö 1854, men afled redan 10 aug. 1854. Se vidare lektorer.

4. Dokt. Carl Johan Östling (1859—71), grece lingue lektor
vid Hsands gymn. 1 dec. 1858, utn. khde i Stigsjö och Viksjö preb. pastorat
20 apr. 1859; kontr. prost i Södra Ångermanland 23 aug. 1871, erhöll på
begäran afsked från khdebefattningen i Stigsjö s. d. med åtnjutande af
lön i den för lektorerna bestämda högsta lönegraden enl. kgl. bref 9 juni
s. å. Teol. dokt. 1877, v. preses i Hsands konsist. LNO. Erhöll afsked
från lektoratet med pension 14 dec. 1887. Se vidare lektorer.

KYRKOHERDAR.

5. Matthias Gustaf Leufvenius (1872—90), f. 25 nov. 1828 i

Ockelbo förs., Gestrikl., son af bruksinspekt. Olof Leufvenius och Gustafva

1 Var aldrig ordinarie teologie lektor, men hade som gymn. adj. förestått befattningen.