OCR Output

8 STIGSJÖ

Krapp och enligt medgifvande af Hsands konsist. 15 mars 1758 äfven fick begagnas
af Viksjöborna. Men i maj 1769 anhöllo Viksjö, Nordanå och Aldersjö byamän att
få bygga kapell och egen predikant där underhålla; de hade visserligen erhållit frihet
att bevista gudstjänsten i Västanå, men funno det mindre tillbörligt, då brukskapellet
befanns så bofälligt, att det lutade omkull!. Äfvenså framhölls, att de utan bruksäga¬
rens hjälp anlagt boställe för kapellprästen med 3 tunnland åkerjord och äfven ville
förse honom med ängesland samt mans- och ladugårdsbyggnad. Härtill biföll konsist.
12 maj 1769. Kyrkogård skulle ock invigas. Kapellet, uppfördt i Viksjö på den
s. k. Gamlegårdsmon, var färdigt till invigning 19 juni 1771. Under den följande tiden
skötte brukspredikanten båda kapellen till år 1792, då Västanå bruksägare patron Jo¬
han Rothoff och Viksjö kapellbor hos konsist. anhöllo om stadfästelse af den öfverens¬
kommelse de träffat att nyttja en gemensam kyrka för framtiden och att till den
utdömda kapellkyrkans plats flytta och i dess ställe uppsätta den dåvarande bruks¬
kyrkan, som till alla delar var i godt stånd, hvarigenom tvistigheterna skulle försvinna;
bruks- och kapellpredikantens boställe, hvarmed han var försedd, låge ock bekvämligt
1 förhållande till den gemensamma kyrkan. Denna anordning gillades af konsist.
21 nov. 1792. Från 1695 bodde Säbrå pastorats enda komminister i Stigsjö.

Vid löneregleringen 21 nov. 1868 förflyttades den först i Stigsjö bosatta kommi¬
nistern till Viksjö, i samband hvarmed kapellpredikantbefattningen därstädes indrogs
och Viksjö intog ställning ss. annexförsamling till Stigsjö, som år 1871 frigjordes
från att vara prebende.

Stigsjö kyrka utgaf 1531 i klockeskatten 5 mark 2 öre i tiondepenningar och af¬
stod en klocka om 1 skeppund. Denna kyrka var af trä och förbrändes i grunden,
träffad af »torelden» år 1559. Till återuppbyggandet efterläts samma och följande
år 4 pund korn (KA), och tydligen blef då en stenkyrka uppförd; väl omtalas, att
vid en sockenstämma i maj 1684 »blef kiörkiobygnaden ock bewiliat att företagas,
emädan det wärket war nu af H:s M:t sielf bewiliadt», men detta afsåg endast en för¬
längning af kyrkan på östra gafveln. Denna kyrka uppförd på Brunnesjöns södra
strand saknade torn och mätte inom murarna 34 ?/4 aln. i längd och 15 2/2 aln. i bredd.
Hon blef emellertid med tiden för trång och bristfälligheterna i öfrigt gjorde, att man
på 1770-talet rådslog om uppförandet af en ny kyrka. Den i anledning häraf till¬
satta synenämnden förordade tillika, att den nya kyrkan borde förläggas till Brunne
by på norra sidan af Brunnesjön. Men förslaget förkastades, och på den gamla kyrk¬
platsen uppfördes den nuvarande tornprydda tegelkyrkan under byggmästaren Per
Hagmanssons ledning 1785 och invigdes 15 sönd. efter Tref. 1786. Hon restaurerades
1916. Altaranordningen med kopplade kolonner vid sidorna är stilfull.

Af kyrkans äldre inventarier märkes dess nattvardskalk af silfver, som under
foten i en spiralformig slinga bär den lågtyska inskriften: Beffe. kelk. de. horet.
to. der. viffdjer . uickerie . in. sunte . peters . kerke . to. des. bilge. crures . altar.
(Denna kalk tillhör fiskarenas kapell i S. Peters kyrka vid helga korsets altare.)
Kalken synes blifvit. delvis omgjord, enär i bottnens kant är inristadt: »Tilöckt och
Förärrat af L. P. S. i Boda och L. P. S. i Nygården 1791 d. 22 december».

Viksjö från Västanå bruk förflyttade och år 1792 ombyggda kyrka var uppförd
i attkantig form, genomgick 1924—25 en genomgripande yttre och inre restaurering,
men nedbrann till grunden 8 febr. 1926.

1 Detta skröpliga kapell ersattes hösten 1771 på brukets bekostnad med ett nytt, upp¬

fördt på en mindre sankt ställe.