OCR Output

STIGSJÖ 7

4. Seth Nikolaus Sundelin (1885—93), utn. kapellpred. i Tarna
5 mars 1883, tilltr. 1 maj 1885; tilltr. som komm. i Burtrask 1 maj 1893,
sist khde i Lit.

5. Per Anton Sandström (1893—97), f. i Umea landsférs. 8
mars 1847. Foraldrar: regementsskrifvaren Johan Leander (sidol.) och
Anna Kristina Hörnström. Genomgick Umea allm. laroverk, dar han
aflade mogenhetsex. 29 maj 1869, stud. i Upsala vt. 1870. Han hade ett
godt matematiskt hufvud, men var distrait och behdfde padrifvare for
att komma framåt, och en sådan fick han i sin fästmö och blifvande fru,
som med sin energi förmådde honom till ordentliga studier, så att han
kunde aflägga sina teologiska examina; prästv. i Hsand 9 jan. 1881, för¬
ordn. till v. past. i Sättna, past. adj. i Skön 27 apr. och v. kapellpred.
i Jörn 8 juni s. å., utn. till kapellpred. i Tärna dec. 1890, tilltr. I maj 1893,
men bestred tjänsten från 1 maj 1891. Afled 24 mars 1897.

G. 27/3 1881 m. Euphrosyne Gustava Lind, f. 2/6 1846, dotter till härads¬

skrifvaren och klockaren i Umeå landsförs. Carl Gustaf Lind och Märta Euphro¬
syne Sofia Löwenadler.

6. Per Olof Carlsson (1898—1903), utn. kapellpred. i Tarna 16
juli 1897, tilltr. 1898, khde i Hede, dar han tilltradde 1903.

Tärna blef därefter eget pastorat.

STIGSJÖ
med VIKSJÖ.

(Angermanland.)

Stigsjö utgjorde ursprungligen annex till Säbrå pastorat, som på 1500-talet äfven
omfattade Häggdångers annex och Härnö kapellförsamling. De båda annexpräst¬
borden afstodos år 1589 som vederlag åt de bönder, hvilkas hemman exproprierats till
stadsjord vid Hsands grundläggning, och khden i Säbrå hölls skadeslös medels ett år¬
ligt anslag af tiondespannmål. (Se Säbrå.) Hela pastoratet låg som prebende under
superintendenterna och biskoparna i Hsand fran 1648 till ar 1808, da de bada annexen
Stigsjö och Häggdånger genom kgl. bref 26 febr. s. 4. gjordes till prebendepastorat,
det förra åt äldre, det senare åt yngre teologie lektorn vid Hsands gymnasium, och
biskopen med bibehållande af Säbrå och Hsands stad i ersättning fick Nora till pre¬
bende.

Inom Stigsjö socken hade år 1751 vid det intill Viksjön belägna Västanå bruk
uppbyggts ett för bruksfolket afsedt kapell, som efter tillåtelse af brukspatron Dan.