OCR Output

6 STENSELE

Tr.: Koralbok till den svenska psalmboken, jemte svenska messan af J. M-l.
Piteå 1849 (med sifferskrift). — Kristjakkokes Appetus tabdemesne [Giittner-Hég¬
ströms postilla 2:dra reviderade uppl.]. Hsand 1855. 4:0. — Lakkokirje Same-skoli
{Lappsk raknebok jamte facitbok]. Umeda 1876. — C. T. Odhners Larobok i fadernes¬
landets historia {jamsides lappsk 6fvers. af Mértsell]. Sthlm 1878. — Lapparnes
Sang (i Runa, Minnesblad fran Nordiska Museet, Sthlm 1888, s. 10). — Tillsammans
med prosten N. J. Sundelin utarbetade han en ny öfversättning af Nya Testamentet,
hvilken dock ej utkommit i tryck, äfvenså en stor samling af lappska psalmer i manu¬
skript. — Tidningsuppsatser, publicerade under signaturen »Jakkol mainos.»

5. Carl Fredrik Leestadius (1891— ), f. 14 juli 18481 Jock¬
mock. Föräldrar: khden Johan Lestadius och Vendela Charlotta Bjérk¬
man; afgångsex. vid Sthms Lyceum 14 maj 1869, stud. i Upsala ht. 1870;
efter erhållen dispens från pråkt. teol. ex. prästv. i Hsand 26 sept. 1875
och förordn. 6 okt. s. å. till föreståndare för statens vid Mattisudden i
Jockmocks församling nyinrättade lappska småskoleseminarium, tillika
past. adj. i Jockmock; befullm. komm. i Jockmocks pastorat 30 mars
1880; khde i Stensele 3 dec. 1888, tilltr. I maj 1891. Frånträdde Tärna
1' maj 1903. LVO 6 juni 1916.

G. 18/6 1880 m. Eva Kristina Fjellstrém, f. 4/7 1861, dotter till kronojägaren

Johan Petter Fjellström och Brita Sofia Sundström.

Barn: Johan Rudolf, £. ®°/s 1881 i Kvickjock, fanjunkare, bosatt i Umeå;

Hilma Christina Sofia, f. !°/7 1882, g. °/1 1904 m. inspektor Nils Fredr. Holmberg,

Vindeln; Carl Henrik Nathanael, . 4 1884, bosatt i New York; Knut Henning,

f. *4/, 1886, student, t. d. löjtnant i finska armén, bosatt i Brasilien, + 1922;

Fredrik Vilhelm, £. 18/3 1888, + !/5 1892; Charlotta Maria, f. 7/, 1890 i Jockmock,

g. %%/19 1909 m. folkskoleinspektér Erik Brandt, Hedemora, skiljd; Sigurd Val¬

demar, f. i Stensele 81/1 1892, agronom, tjansteman i kolonisationskommittén,

sedan i Stensele; Gustaf Helmer, f. ®/11 1894, tjänsteman hos Fosfatbolaget, Sthm.

KAPELLPREDIKANTER I TÄRNA.

1. Hans Gustaf Westerlund (1854—76), tilltr. kapellpred. och
skollarare i Tarna 8 febr. 1854, darjamte t. f. past. iStensele febr. 1859—maj
1861 efter khden Rådströms död, förordnades 17 juli 1867 att uppehålla
skolmästaretjänsten vid den i sept. s. å. till Tärna förflyttade Skytteanska
lappskolan. Utn. komm. i Bygdeå 18 okt. 1875, sist khde i Bygdeå.

2. Fredrik Theodor Himmelstrand (1877—81), utn. 21 aug.
1876 till kapellpred. i Tarna, tilltr. 1 jan. 1877; se khdar i Dorotea.

3. August Bjérzén (1881—85), khde i Malå.