OCR Output

STENSELE 5

4. Johannes MoOrtsell (1884—88), f. 4 dec. 1824 i MGrttjarn, da
tillhörande Arvidsjaurs, nu Malå s:n. Föräldrar: Olof Olofsson och Eva
Johansdotter. Vistades i hemmet till sitt 17:de år, men hans brinnande
håg för läsning föranledde, att han inskrefs i Piteå trivialskola, och genom
födelseförsamlingens beredvillighet gafs honom tillfälle att sedan genomgå
Hsands seminarium, där han aflade folkskollärareex. 4 juni 1846; blef
s. å. förordn. till lärare vid flyttande folkskolan i Arvidsjaur. Förordn.
30 sept. 1849 af kon. befallningshafvande i Norrbottens län att förestå
kronolänsmanstjänsten i Arvidsjaur till årets slut; därefter vikarie vid
fasta folkskolan i Örträsk till juni månad 1852. Från denna tid till våren
1854 biträdde han prosten N. J. Sundelin i Lycksele vid utarbetandet af
en ny lappsk öfversättning af Nya Testamentet. Antagen till ordin.
lärare vid fasta folkskolan i Malå 27 nov. 1853; resekateket 1 lappmarken
1854—59, forordn. 11 juli 1861 att tillsvidare vara tingstolk uti Arvidsjaurs
och Arjeplogs lappmarker. Erhöll af Kgl. Maj:t 22 nov. 1861 rättighet att
prästvigas med dispens från stud. ex., dim. ex. och lat., grek. och hebreiska
språk samt prästvigdes i Strängnäs af biskop T. Annerstedt 15 aug. 1862;
v. kapellpred. i Malå från dec. 1862, tillika t. f. pastor i Sorsele 14 nov.
1866—apr. 1872; ordin. kapellpred. i Mala 18 mars 1874, tilltr. 1 maj
1875; utn. khde i Stensele 9 maj 1882, tilltradde har 1 maj 1884; folkskole¬
inspektör 1886. Var under riksdagarna 1879—81 ledamot af Riksdagens
Andra kammare ss. representant för Västerbottens läns norra domsaga.
Han ägde en ovanlig kännedom om de lappska dialekterna och har om¬
arbetat och öfversatt ett stort antal psalmer till lappska samt varit verk¬
sam som bearbetare af andakts- och skolböcker. Under tilltagande sjuk¬
lighet, som slutligen artade sig till förlamning, nödgades han söka bot på
sydligare orter och afled i Upsala 3 juli 1888 samt begrofs därst. 12 juli.

G. 13/, 1859 m. Eva Catharina Westerlund, f. 7/12 1838, dotter af khden Gust.
Westerlund i Jockmock; + i Upsala 2/9 1903.

Barnen, fédda i Mala: Gustaf Elof, f. 22/2 1860, landtbrukare i Holmsjé, |
Malatrask; Ernst Johan, f. 27/3 1861, fil. kand., bergsingeniör, chefingeniör och
grufexpert hos Lumholz & C:o., Kristiania, t 25/1 1919 i Sommerhus i Ofoten,
Norge; Karl Emil, f. 8/4 1863, landtbrukare i Jorantrask, kommunalman i Stensele;
Betty Evelina, f. 3/5 1865, g. /» 1889 m. teol. lektor Karl Ludvig Bergström,
Upsala; Hanna Kristina, f. 27/5 1867, ordin. klockare och organist i Stensele;
Manne Augustinus, f. **/s 1869, distriktslandtmat. i Upsala läns södra distrikt;
Hilda Sofia Katarina, f. 4/5 1871, ordin. lärarinna vid Luleå stads folkskola för
flickor 1898; Ellen Augusta Karolina, f. 1/5 1873, smaskollararinna 1 Umea stad
1909; Fritz Oskar, f. 6/9 1875, möbelfabrikant i Sommerville (Boston). Mass.,
U. S. A.; Hugo Gotthard. f. ?"/s 1878, sedan 1926 travaruman i Canada; Knut
Vilhelm, f. 3/7 1880, öfveringeniör vid Riddarhyttan, Västmanl.; Edvin Harald,
f. 3/2 1883, teknolog och petrograf, bosatt i Los Angeles, Californien.