OCR Output

4 STENSELE

2. Pehr Christian Rådström (1829—59), f. 14 nov. 1787, son
till komm., sedan skolmästaren i Lycksele Pehr Rådström och Anna Sofia
Forssner. Stud. i Upsala 1812, prästv. 2 okt. 1814 till past.adj. i Åsele,
nådårspred. i Kvickjock 1817; adj. i Jockmock 1818, d:o i Sorsele 1819
samt i Åsele 1820; utn. komm. i Kvickjock juli 1827, befullm. pastor i
Stensele febr. 1829. Afled 18 jan. 1859.

G. i Åsele 2!/g 1828 m. Margareta Christina Lönnberg, dotter till kopparsla¬
gare Ambrosius Lönnberg i Hsand.

Barn: Pehr Ambrosius, f. 10/; 1829 i Åsele, handl. och gästgifvare; Elisabeth
Sofia Johanna, g. m. lansman A. G. Bjur; Maria Carolina Eugenia, f. 25/2 1834,
g. %/12 1861 m. apotekaren Pehr August Sahlman i hans 2. gifte (Bruzelius, Sv.
Apotekarehist. N. f., s. 454).

3. Uno August Sundelin (1861—81), f. 22 jan. 1811 i Arjeplog,
son till khden Nils Sundelin darst. Stud. i Upsala ht. 1828, prastv. 6
juli 1834 till adj. i Vilhelmina, curam pastoris gerens i Arjeplog 1844,
i Vilhelmina 1845 och tillika nadarspred. 1846, curam gerens i Arvidsjaur
29 apr. 1848, v. kapellpred. i Ortrask 28 mars 1849 och ordin. kapellpred.
darst. samt tillika skolmastare i Ortrask 27 aug. 1849; utn. khde i Sten¬
sele juli 1859, tilltr. 1 maj 1861. Med foresats att stalla sitt lif och sin
verksamhet till lappmarkens tjänst, fick han tillika med sin trofasta maka
uthärda mycken försakelse för att föda och uppfostra de talrika barnen,
men lyckan var dem ändock huld, och ur detta gammaldags gudfruktiga
"hem utgingo bland andra ej mindre än fyra söner, som ägnade sig åt det
prästerliga kallet, och hvilka gjort det Sundelinska namnet kart och ak¬
tadt. Det märkliga härvid är, att dessa söner slutligen fingo sin verknings¬
krets förlagd till fyra olika stift: Hernösands, Växjö, Västerås och Upsala.
Khden Uno Sundelin afled 22 juni 1881 i Stensele prästgård, 70 år 5 m.
gammal.
G. 1836 m. Catharina Lovisa Grönlund, dotter till khden P. O. Grönlund
i Vilhelmina, hvilken i 7:de led härstammade från förste nybyggaren i Lycksele
lappmark Joh. Philipsson Hilduinen, som där slog sig ned år 1674. (Grape.)
Hon afled hos äldsta sonen i Nora prästgård ?/10 1884.
Barn: Catharina Augusta Vilhelmina, + 1836, 1 dag gammal; Per Alfred
Nikolaus, f. 1/12 1838 i Vilhelmina, khde i Nora; Johan August Immanuel (Manne),
f. °/, 1841, komm. i Hsand, sist prost och khde i Jönköping, + 27/11 1909; Karl
Axel Fritiof, f. 23/19 1842, fil. d:r; kg]. hofpred., khde i Husby, Dalarne, + 1/5 1897
under ett bes6k i Sthm; Herman Richard Leopold, f. 7/2 1845, sv. och norsk kon¬
sul i Alger, + där 5/1 1881; Uno Robert Ferdinand, f. 24/3 1847, teol. professor
och domprost i Upsala, + 1/s 1896; Jonas Oscar Engelbert, £. 1849, sågverksin¬
spektor på Sandö, t !/1 1902 i Bollsta; Tycho Bernhard, + 13/, 1851, 7 mån. g.;
Elise Augusta, f. 1852, g. m. folkskollar. Mauritz Tennman pa Sandö; Ernst
Samuel, £. 1855, stationsinspektor i Bollsta, + *4/4 1906.