OCR Output

STENSELE
med TÄRNA kapellförsamling.
(Umeå lappmark.)

Förslag att vid Stensele inom Lycksele pastorat vid Umeälfvens öfre lopp bygga
ett kapell väcktes redan år 1781, och Landshöfdingeämbetet i länet anbefallde under¬
sökning, huruvida några privata äganderättsanspråk funnos till den utsedda kyrko¬
platsen. Lyckseleborna voro emellertid ovilliga att deltaga i omkostnaderna för
kapellbyggandet, och konsistoriets anmodan att genom någon förståndig man söka
påverka dem i denna riktning ledde icke till önskadt resultat, hvarför saken tills
vidare fick förfalla. (Hdpr. 8/5 1782, 5/s 1783). Först vid en biskopsvisitation i Lyck¬
sele 1813 upptogs samma fråga, då 24 åbor å kronohemman i denna trakt uttalade
sin åstundan att få utgöra ett särskildt kapellag och utfäste sig att bidraga till upp¬
förandet af kyrka och underhåll af egen präst under förutsättning, att publikt under¬
stöd kunde utverkas. Kapellbildningen kom till stånd på grund af Kanslistyrelsens
bref till Hsands domkapitel 17 mars 1815, och åtgärder vidtogos omedelbart för upp¬
förandet af kyrka och anordnandet af prästboställe. (HST 1815, n. 4, 5.)

En mil ofvanför kyrkbyn vidtager sjön Stor-Uman med sjöväg upp till det vid
stranden af Geutajaur belägna Tärna kapell, hvilket var uppfördt redan 1762 och
till en början betjänades af Sorsele prästerskap. Då Stensele jämlikt kgl. bref 3 okt.
1822 utbröts till eget pastorat, inbegreps däruti äfven Tärna kapell, som enl. kgl. bref
3 jan. 1853 erhöll egen kapellpredikant och slutligen jämlikt kgl. bref 12 sept. 1902
följande år afskiljdes till eget gäll (se Tärna).

Den första kapellbyggnaden i Stensele, som påbörjades 1816 och hvarå ett kost¬
nadsförslag förelåg, slutande på 1000 riksdaler riksgälds, var 45 aln. lång och 15 å 16
aln. bred. I afvaktan på dess fullbordande hölls gudstjänsten i en större kyrkstuga.
Den nuvarande både till storlek och utseende imponerande träkyrkan uppfördes 1885
med torn vid västra kortsidan. Ny predikstol anskaffades då, men den gamla kyrkans
finnes äfven, liksom dess dopfunt, i behåll. Stensele kyrkby har upprepade gånger
varit utsatt för förödande eldsvådor.

Socknens äldsta nybygge är Bastuträsk, som anlades 1744.

KYRKOHERDAR.

1. Pehr Olof Grönlund (1822—29), vakanspastor, utn. khde
i Vilhelmina 1828, tilltr. 1829.