OCR Output

3

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag.
N:o 96. Enligt gällande föreskrift intages följande

»Kungörelse.

Enär auktion, som blifvit utlyst att hållas i till tingslokal
upplåten lägenhet inom Bagaren N. M. Lindqvists gård å Lyck¬
sele municipalsamhälle denna dag kl. 2 e. m. å Bonden J. A.
Bergströms för skuld utmätta fasta egendom !!/192 mtl N:o 1
Holmön i Sorsele socken, måst i saknad af spekulanter inställas,
varder ny auktion å samma fastighet härmed kungjord att hållas
i nyssnämnda lägenhet inom Lindqvists gård Fredagen den 14
nästkommande Juni kl. 2 e. m.; därvid de, hvilka hafva fordran,
som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid
auktionen iakttagas, äga att sin rätt bevaka.

Förrättningsstället i Lycksele den 17 Maj 1907.

Nils Kruse.»

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 97. Författningsenligt meddelas denna

Kungörelse.

Genom exekutiv auktion, som Fredagen den 28 nästkom¬
mande Juni kl. 1 e. m. förrättas i Degerfors härads tingshus,
försäljes Frans Oskar Johanssons lägenhet, » Olofstorp N:o 2»,
afsöndrad från !/s2 mtl N:o 1 Bastuselet i Degerfors socken.

Å den icke uppodlade lägenheten är uppförd mangårds¬
byggnad, indelad i förstuga, kök och tvenne kammare, och har
lägenheten saluvärderats till 500 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur egendomen gäldas,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, ega att sin
rätt därvid bevaka.

Umeå fögderis kronofogdekontor den 21 Maj 1907.

J. A. Hanson.»
Umeå, i Landskansliet, den 27 Maj 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.