OCR Output

2

vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 94. Enär O. W. Lindberg och J. A. Johansson an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hed¬
man att uppgå råskillnaden 1 tomtskiftet mellan delägarne O. W.
Lindberg och J. Anton Johansson i hemmanet N:o 3 Bodbyn i
Burträsks socken, å ena, samt ägaren inom hemmanet N:o 4 Bod¬
byn Per Anton Karlsson, å andra sidan, varder, jämlikt 13 3 i
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande' det Kronoläns¬
mannen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande 1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 95. Erik Olof Forsgren har anhållit om förordnande
för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att verkställa
laga klyfning af hemmanet !9/s84 mtl N:o 1 Kulfors i Degerfors
socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem för¬
rättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;';
åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.