OCR Output

Konungens Belallningshafvandes + Västerbottens lån
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 92—97.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 92. Sedan Jak. Isaksson dels för egen del och dels
såsom förmyndare för Johan Isakssons barn samt Ida Lindmark,
Johas. Isaksson, Jonas Persson och J; A. Hägelund, den sist
nämnde i egenskap af förmyndare för J. Lindmarks barn, anhål¬
lit om förordnande för Kommissionslandtmätaren Fritiof Anders¬
son att verkställa nytt laga skifte å hemmanen !/s mtl N:o 1
Norrby och -/8 nat Nior d Förbyt i Bjurholms socken, varder, jäm¬
likt. 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade. nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bjurholms sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen i Bjurholms distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 93. Johan Jonsson, Per Sandström och Per Persson;
rotmästare för soldatrotarne Hjort, Lampa och Ström under
Degernäs by i Umeå socken, hafva anhållit om förordnande för
Kommissionslandtmätaren T. Bergman att verkställa laga del¬
ning af för nämnda rotar vid laga skifte å Degernäs by gemen¬
samt. afsatta rotjord; Och : varder, jämlikt 13.8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige veder¬
börande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,