OCR Output

4

Värdehandlingarna, som noga granskats, hafva befunnits
fullt betryggande.

Kassan, som inventerats af undertecknad Lindberg den 3
sistlidne Januari, öfverensstämde med kassaafslutningen för dagen.

Räkenskaperna, som jämväl sifferreviderats af underteck¬
nad Lindberg, äro med största noggrannhet och i enlighet med
gällande föreskrifter förda. Styrelsens och hufvudmännens proto¬
koll samt styrelseberättelsen gifva ej anledning till anmärkning.

Enligt hvad vi funnit, har förvaltningen handhafts med
synnerlig omtanka och till sparbankens bästa, hvarföre vi hafva
all anledning tillstyrka ansvarsfrihet åt styrelsen för den tid
revisionen omfattar.

Skellefteå den 26 April 1907.
J. Lindberg. G. Jonson. Edv. Billow.

Af -hufvudmännen utsedde revisorer.

I. O. Nyblad.

Af Konungens Befallningshafvande förordnadt ombud."

Umeå, 1 Landskansliet, den 13 Maj 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.