OCR Output

Reservfonden
utgjorde vid årels HORjan ratade. 115,124: 79
hvartill kommer årets räntevinst......... 15,602; 12

JSr. - ka0,620: dit
hvarifrån afgår:

123,438: 09
30.931: 11

OÖTAKOSLOHGÖR ara doo de eo bek den iss stones bar drs 7,288: 82
Skulder till Bankaktieb. Stockholm —Öfre Norrland
är.
Tillgångar:

KASTA non RR
I: andra: baåatker innestående: isen ärad
ARG a
IN VOnlatiere sa RR AS
ObligalOROEA 2 dar dar RA NR de ae dan
Fordringar hos kommuner och samfälligheter ......
D:o hos enskilde mot säkerhet af inteckning

I fast esOmdÖM —2 avs SR vis pid rr nea

D:o d:0 förstärkt med. DOG «iso sse- droga nan
D:o möt aNHar: BYpPOtlek Ut oiotiibost ad ir ores
D:o mot borgen eller annan namnsäkerhet...
D:o å utgifts- och tillfälliga räkningar ......
Upplupna, men ej inbetalda fäntel -:msmcssssmsdalss

1,537,899: 03

4.389: 62
799: 88
3,000: —
1,032: 93
40,720: —
29,990: —

1,044,477: 11
90,184: 50
118,376: —
102.502: 17
343: —
67,033: 87

Kr
Antalet delägare utgjorde vid årets början... 3,343
"Tillkornne" nya Under Året; sons i sioiedreer 198

Afgångna under året genom uttag af behållning...

3,041
221

Kvarstående vid årets slut codes.

hvilkas fond är sålunda fördelad:

Till och med 100 kr. ägde delägare tillhopa.........
Öfver 1001t.0.m. 500 kr. ägde 910 deläg. tillhopa

> 500: > — 1000 » 348 >» »>
> -s3000- > 2000 » 200 2 >
> -2,000 kronor ägde 189 >

43,395: 89
223,168: 19
243.088: 42
377,830: 50
494,746: 77

Jumma 3,320 deläg. ägde tillhopa Kr.

1,382,229: 77