OCR Output

2

förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Lycksele södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

N:o 90. Vid innevarande års bolagsstämma med Väster¬
bottens läns brandstodsbolag hafva till ledamöter i styrelsen åter¬
valts för en tid af två år Ofversten m. m. Ludvig Schöning,
Rådmannen m. m. L. Fr. Grahn samt Flottchefen Per Nord¬
ström; från föregående år äro i styrelsen kvarstående Krono¬
länsmannen Johan Broman och Kyrkovärden Johan Pettersson;
hvarjämte styrelsen vid sammanträde den 2 sistlidne April för
nu ingångna brandstodsår inom sig utsett Schöning till ordfö¬
rande och- Broman till vice ordförande.

Därjämte meddelas, att vid ofvan angifna sammanträde
bestämts, att styrelsens ordinarie sammanträden hällas å bolagets
här i staden förhyrda lokal första helgfria tisdagen i hvarje
månad kl: 5 e. m.

N:o 91. Enligt gällande föreskrift intages följande

”Revisionsberättelse.

Undertecknade, utsedde att granska Skellefteå Sparbanks
räkenskaper och förvaltning under förlidet år, få efter fullgjordt
uppdrag afgifva följande berättelse:

Deponenternas fond

ägde från 1905 en behållning af...... 1,340,091: 22
Under året insatlta Medel. ....s.sssc. 156,01T:]2
UU PPIUPGA « FAOLOT. sosse ie ök seg dr eder tkate din 09,333: 15 1537,435: 49
TRder Aret UltagBa MOCOL. sn niong seedar srkhros kass firats 150 203: 12

Hvadan insättarnes behålln. vid årets slut utgjorde Kr. 1,382,229: 77