OCR Output

Konungens Befallningshafvandes 1 Västerhottens Tun
Kungörelser

år 1907. :

Ser. B. Landskansliet. N:ris 88--91.

Uppläses i Bjurholms sockens kyrka.

N:o 88. P. J. Strandberg, Jonas. Blomström och Albert
Strandberg hafva härstädes anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren Fritiof Andersson att verkställa laga skifte
å den vid skiftet af Grannäs by i Bjurholms socken för gemen¬
samt behof undantagna, inom hemmanet litt. D:s gränser belägna
sand- och lertägt, Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning
häraf öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Bjurholms sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Bjurholms distrikt att hit insända bevis om denna
kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka. |

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 89. Sedan Nils Forsgren härstädes anhållit om för¬
orånande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att verk¬
ställa laga klyfning af alla ägorna till hemmanet ?/128 mtl N:o 1
Ekorrsjö i Lycksele socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af