OCR Output

3

komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Löf¬
ångers distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag.
N:o 86. På begäran intages följande

»Kungörelse.

På grund af mellankommet laga hinder återlyses till den
8 nästkommande maj å tingshuset i Nysätra utlyst exekutiv
auktion ”& IE Lundmarks- tillhöriga, dels lägenheten Rangel¬
myran, afsondrad: från.?/s2 anti Ånäset N:o 3, dels 1/32 mtl Ånä¬
set N:o 4 i Nysätra socken.

Skellefteå i Kronofogdekontoret den 29 april 1907.
Alarik Dalqvist.>

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 87. Författningsenligt offentliggöres denna

»Kuncorelse.

Å offentlig auktion, som förrättas å tingshuset vid Åsele
kyrka torsdagen den 4 nästa juli kl. X f. m., kommer i den ord¬
ning, som om utmätt fast egendom finnes i lag stadgadt, att för¬
säljas A. P. Karlsson-Edvalls för skuld utmätta i Dorotea socken
belägna fasta egendom !/ew» mtl kronoskatte N:o 1 Löfsjö med
dess andel efter skatt uti de å hela hemmanet ?/s2 mtl Löfsjö
uppförda åbyggnader, hvilka bestå af två mangårdsbyggnader,
en ladugårdsbyggnad, en matbod, hemlighus och jordkällare i
brukbart skick samt en mangårdsbyggning, en ladugårdsbyggning
och ett stall i förfallet skick.

Utmätta hemmansdelen är saluvärderad till 150 kronor
och taxerad till 100 kronor.