OCR Output

2

socken; Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nå¬
diga skiftesstadga den 9 November 1866, i anledning häraf öfrige
delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid ärentyr af talans förlust inom åtta da sar, sedan Oma kun¬
görelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 84. Enär Kontraktsprosten, 'Teologie Doktorn Olof
Ahnlund härstädes anhållit om förordnande för Kommissions¬
landtmätaren P. V. Gawell att å marken utstaka gränserna för
det grustag, som vid laga skifte å kyrkobordet i Umeå landsför¬
samling blifvit afsatt för gemensamt behof, varder, jämlikt 13 8
1 Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar, se¬
dan denna kungörelse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå
norra distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Löfångers sockens kyrka.

N:o 85. K. Holmlund har härstädes anhållit om förord¬
nande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att förrätta
laga klyfning å alla ägorna till hemmanet '/8 mtl N:o 2 Önnes¬
mark +. Löfångers socken; Och varder, jämlikt 13:$ i Kungl.
Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige
delägare, dem förrättningen angå In. härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Löfångers sockens kyrka uppläst, hit in¬