OCR Output

Konungens Belallnmgshalvandes 1 Västerbottens Tä
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 82—-87.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 82. Sedan Bygdeå socken å kommunalstämma den
30 sistlidne December i förening med de i stämman ej röstbe¬
rättigade, beslutat sammanläggning af socknens nödhjälpskassa,
socknemagasinsfond och undsättningsfond till en fond, benämnd
» Bygdeå sockens nödhjälpsfond», och i sammanhang därmed, med
öfverlämnande af det vid tillfället för frågans behandling enhäl¬
ligt antagna förslag till reglemente för ifrågavarande fond, här¬
städes anhållit om fastställelse å samma förslag att lända till ef¬
terrättelse i stället för de särskilda reglementena för nödhjälps¬
kassan och socknemagasinsfonden, varder i anledning häraf kun¬
gjordt, att vederbörande, dem ärendet angå kan, äga att inom
fjorton dagar, efter det denna kungörelse blifvit i Bygdeå soc¬
kens kyrka uppläst, härstädes göra anmälan, huruvida mot för¬
slaget något kan vara att erinra, vid äfventyr om det försum¬
mas, att sådant icke anses utgöra hinder för ärendets afgörande
1 befintligt skick; Kommande ansökningshandlingarna under ti¬
den att härstädes hållas vederbörande tillgängliga.

Det åligger Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att be¬
fordra denna kungörelse till uppläsning i vederbörlig kyrka samt
däröfver hit insända bevis.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 83. BE. A. Sandström har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet ”/128 mtl N:o 2 Brattby i Umeå