OCR Output

2

Lägenheten, som innehåller en areal af 4,332 kvm., har
ett fördelaktigt läge invid utfartsvägen från Jörns järnvägsstation
och är bebyggd med:

1:0) boningshus i två våningar, 10: m. långt, 4,2.m. bredt,
6 m. högt, på stenfot under papptak, afdeladti två rum, kök och
förstuga i hvardera våningen;

2:0) uthuslänga under spåntak, 25,2 m. lång, 4,8 m. bred,
4,5 hög, afdelad i två rum, däraf det ena med eldstad, ett s. k.
kylrum, tre vedbodar samt stall och port.

Fastigheten är bevillningstaxerad för 4,200 och saluvärde¬
rad för 2,000 kronor. .

De, som hafva fordringar, de där ur fastigheten böra utgå,
eller annan rätt, som vid auktionen skall iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 23 April 1907.
Alarik Dalqvist.»

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.
N:o 81. På begäran intages en så lydande
Kungörelse.

För att yttra sig öfver af Kaptenen Erik Wedberg upp¬
rättadt förslag till flottledsreglering af vattendraget från Anders¬
vattnet till Bygdeträsket i Burträsks socken kallas vederbörande
strand-, bro-, fiske- och vattenverksägare samt andra, hvilkas rätt
kan vara af frågan beroende, att sammanträda inför underteck¬
nad å skolhuset 1 Bygdeträsks by Torsdagen den 30 nästkom¬
mande Maj kl. 12 middagen; varande handlingarna under tiden
härstädes tillgängliga.

Skellefteå i kronofogdekontoret den 22 April 1907.

Alarik Dalqvist.>

Umeå, i Landskansliet, den 29 April 1907.

H. Biörklund.
Arv. Almqvist.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier,