OCR Output

3

skifte -å- alla ägorna: till: hemmanet: "Y« mtl N:o 1 -Högmnad i
Skellefteå socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bkellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 73. HEnär O. V. Marklund härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren M. Moörtsell att verk¬
ställa laga klyfning å hemmanet ?/16 mtl N:o 1 Gärdsmark i
Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse
blifvit 1 Skellefteå sockens kyrka uppläst, hit ke med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det HKronolänsmannen i Skellefteå norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 74. Hos Konungens Befallningshafvande har Karl
Otto Andersson anhållit om förordnande för vice Kommissions¬
landtmätaren G. A. Snellman att verkställa laga klyfning å hem¬
manet !/16 mtl N:o 2 Åmsele i Degerfors socken; Och varder,
jämlikt 1378 i Kungl. Majts ne nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tolf
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Degerfors sockens kyrka