OCR Output

2

förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 66. Olof Anton Bäckström har härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att
verkställa laga klyfning å alla ägorna till hemmansdelen !/32
mantal N:o 3 Gullmark i Bygdeå socken; Och varder, jämlikt 13
S i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst,
hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Bygdeå distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag.

N:o 67. Författningsenligt meddelas följande

»Kungoörelse.

Onsdagen den 8 nästkommande Maj kl. 10 f. m. förrättas
å Nysätra härads tingsställe vid Nysätra kyrka exekutiv auktion
å J. L. Lundmark tillhöriga, dels lägenheten Rangelmyran, af¬
söndrad från 5/s2 mtl Ånäset N:o 3, dels !/s2 mtl Anäset N:o 4
1 Nysätra socken.

Torplägenheten är bebyggd med stugubyggning, indelad i
kök, kammare och förstuga, i godt stånd, samt uthusbyggning,
afdelad i fähus, foderlada och vedbod, m. m., i användbart skick.
Å lägenheten utsås 08 KI korn och 0,5 hl. potatis och vinter¬
födas några småkreatur. Lägenheten, som saknar skog, är bevill¬
ningstaxerad och saluvärderad till 600 kronor.