OCR Output

Konungrens Befallninoshafvandes 1 Västerbottens fan
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 64—67.

Uppläses i Nordmalings sockens kyrka.

N:o 64. Hos Konungens Befallningshafvande har Gustaf
Forsberg anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
V. Th. Stein att verkställa laga klyfning å alla ägorna till hem¬
manet 4/16 seland N:o 5 Långed i Nordmalings socken; Och
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Nordmalings
socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida
de förena sig med sökanden 1 valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Nordmalings distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 65. Sedan Aktiebolaget Storfors härstädes anhållit om
förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att verk¬
ställa laga delning å Tåme bys fyllnadsmark samt uppstaka och
rörlägga vid laga skifte afsatta gemensamma undantag i Afva
by i Byske socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige veder¬
börande, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att,
vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna
kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af