OCR Output

Ö

veden inom fem år efter klyfningens fastställelse, hvilket härmed

lagligen kungöres.
Degerfors den 217 Februari 1907.

På Ägodelningsrättens vägnar:
A. Staöl von Holstein.»

N:o 62. På begäran offentliggöres följande:

» Vid af Umeå tingslags Agodelningsrätt denna dag fast¬
ställd hemmansklyfning å Äg mantal Bosla NO 2, Hitto ös har
genom förening blifvit bestämdt, att ägaren till !/s2 mantal Litt.
= Anders Wännman, skall den 1 Oktober 1907 till ägaren till
Ihs mantal Litt. Sb, Johan Boström, i ståndskogsersättning er¬
lägga 195 kronor.

. Umeå den 27 Februari 1907.
På Ägodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.>

N:o 63. Här intages följande:

sVid af Umeå tingslags Ägodelningsrätt denna dag fast¬
ställd hemmansklyfning a a mantal Bergliden NO LIA,
har genom förening angående skogslikvid blifvit bestämdt, att
ägaren till '/s2 mantal Litt. Ab, Carl Carlsson, har att af ägaren
till '/32 mantal Litt. AD Anders Persson, utbekomma 50 kronor
1 penningar, så ock att å den till Anders Persson afträdda skogs¬
trakten inom den 17 Oktober 1908 afverka all löfskog och den
barrskog, som 1,5 meter från roten håller 10 engelska tum och
därutöfver.

Umeå den 27 Februari 1907.

På Agodelningsrättens vägnar:

Axel Reuterskiöld.»
Umeå, 1 Landskansliet, den 28 Mars 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.