OCR Output

¬

2

N:o 60. Författningsenligt meddelas följaude:

» Vid af Degerfors tingslags Agodelningsrätt dAnna dag
fastställd hemmansklyfning å a mantal Granön Nod, mtr A
Degerfors socken har genom förening delägarne emellan såsom
ståndskogslikvid bestämts, att Litt. Ah Re mantal Nils Persson
betalar till. Titt. Af eo mantal Klara Augusta Persson tölt
kronor 33 öre. och tll ätt. Ad re, mantal J. VY. Persson
sextionio kronor 4 öre, Litt. Ac !/32 mantal Per Eriksson betalar
till Litt. Ae !/160 mantal J. O. Persson tjugutvå kronor 68 öre,
till: Litt. Ag !/160 mantal Karl August Persson sextiotre kronor
98 öre och till Litt. Af !/160 mantal Klara Augusta Persson tre¬
hundratrettiofyra kronor 5 öre,” Litt. sta fe mantal Johan
Eriksson betalar (till Litt. Ad !/160 mantal J. V. Persson åttio
kronor. 80 öre och Eitt. Ab t/2se mantal C.: Bergström betalar
till. Litt. Ad /ieo mantal: J. VM: Persson tjugu kronor 10 öre,
allt att utgifvas med en tredjedel hvardera den 15 Maj 1908,
den 15 Maj 1909 och den 10 Maj 1910; hvilket härmed lag¬
enligt kungöres.

Degerfors den 27 Februari 1907.

På Agodelningsrättens vägnar:

A. Staöl von Holstein.»

N:o 61. Enligt gällande föreskrift kungöres följande:

» Vid af Degerfors tingslags Ägodelningsrätt denna dag fast¬
ställd hemmansklytning å Jö mantal Tvärålund N:o 1 TÄTEN
Degerfors socken har genom förening delägarne emellan såsom
ståndskogslikvid bestämts, att. Bitt; ÅG ess mantal Maria Ma¬
thilda Eriksdotter äger rätt afverka å Litt. Ab tl/eraa Mantal
Erik Jonsson femtio stycken timmerträd och tio famnar ved, å
Litt. Ac: !6lgg: mantal Erik. Eriksson; tio famnar. ved: och å
Litt. Ad ?/1024 mantal Nils Eriksson sextio timmerträd och fem
famnar ved; skolande timmerträden vara afverkade inom tre och