OCR Output

4

N:o 58. Till vederbörlig kännedom offentlliggöres följande:

» Vid af Degerfors tingslags Ägodelningsrätt denna dag
fastställd hemmansklyfning å !/se mantal Lillsele N:o 1, Litt. Ab,
i Degerfors socken har genom förening delägarne emellan bestämts,
att ägaren af Litt. Aba, om !/«e mantal, Per August Johansson,
skall inom tre år från fastställelsen såsom 'ståndskogslikvid till
ägaren af Litt. Abb, om !/e. mantal, Nils Oskar Johansson,
utgifva tvåhundrafemtiosju kronor 34 öre; hvilket härmed lag¬
enligt kungöres:

Degerfors den 27 Februari 1907.

På Ägodelningsrättens vägnar:

A. Staé&l von Holstein.»

N:o 59. Till kännedom intages följande:

» Vid af Degerfors tingslags Ägodelningsrätt denna dag
fastställd 'hemmansklyfning å till under !!/& mantal Örträsk N:o 8
Litt. He i Örträsk socken lydande ökeskatten !/e. mantal Skuran
N:o 8, Litt. Dd, i Degerfors socken har genom förening delägarne
emellan bestämts såsom ståndskogslikvid följande afverknings¬
rättigheter, att uttagas inom fem år efter klyfningens fastställelse,
nämligen: - Ditt. Dde, om ”/14se6 mantal, ägare J. ÅA. Persson,
äger rätt att afverka skog å Litt. Dda, om ?7/1096 mantal, ägare
P. 0. Königsson, för tjugutvå kronor 44 öre; Litt. Ddd, om ?7/14836
mantal, ägare K. Persson, å Litt. Dda för tjugunio kronor 6 öre
och å Litt. -Ddb, om -!”/14sse mantal, ägare P. A. Persson, för
femtioen kronor 7 öre; samt Litt. Dde, om ?'/2s672 mantal, ägare
Maria Persson, å Litt. Ddb för fyrtionio kronor 39 öre; hvilket
härmed lagenligt kungöres.

Degerfors den 27 Februari 1907.

På Ägodelningsrättens vägnar:
A. Staöl von Holstein.»