OCR Output

3

görelse blifvit i Stensele sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Stensele di¬
strikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 56. Sedan Ytterstfors Trävaru Aktiebolag härstädes
anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A.
Sohlberg att verkställa laga delning å alla ägorna till !/256 man¬
tal Litt. Aa Åfors N:o 1 i Byske socken, varder, jämlikt 13 Si
Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige vederbörande, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, ätt, vid äfventyr af talans förlust, inom fjörton
dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka
uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med
sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronoläns¬
mannen i Byske distrikt att hit insända bevis om denna kun¬
görelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Lycksele tingslag,

N:o 57. Författningsenligt meddelas följande

»>»Kungörelse.

Enär auktion, som blifvit utlyst att hållas å till tingslokal
upplåten lägenhet inom Bagaren N. M. Lindqvists gård å Lyck¬
sele municipalsamhälle denna dag kl. 2 e. m. å Bonden J. A.
Bergströms för skuld utmätta fasta egendom !!/192 mantal N:o 1
Holmön i Sorsele socken, måst i saknad af spekulanter inställas,
varder ny auktion å samma fastignet härmed kungjord att hållas
å nyss nämnda lägenhet inom Lindqvists gård Fredagen den 19
nästkommande April kl. 2 e. m., därvid de, hvilka hafva fordran,
som bör ur egendomen gäldas, eller annan rätt, som skall vid
auktionen iakttagas, äga att sin rätt därvid bevaka.

Förrättningsstället i Lycksele den 22 Mars 1907.
Nils Kruse.>