OCR Output

2

gemensamt tillhöriga rotejorden för fältjägarne N:o 87 Lans och
N-:0::90 - Hörnberg; Och varder, jämlikt 138 $i Kungl Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Degerfors sockens kyrka uppläst, hit inkomma
med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af
förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Degerfors
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i
sagde sockens kyrka.

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 54. Hos Konungens Befallningshafvande hafva P. K.
Alenius, S. Aug. Alenius, E. F. Alenius och Sara Alenius anhål¬
lit om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. F. Johanson
att verkställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet Tallberg i
Lycksele socken; Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts för¬
nyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare,
dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfven¬
tyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Lycksele södra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Stensele sockens kyrka.

N:o 55. HEnär J. K. Holmgren härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren John A. Petersson
att verkställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet !”/e« mantal
Bollstaberg i Stensele socken, varder, jämlikt 13 81 Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kun¬