OCR Output

Konungens Befallninoshalvandes 1 Västerbottens län
Kungörelser

år 1907.

TREA San

Ser. B. Landskansliet. N:ris 52—563.

Uppläses i Degerfors och Vännäs socknars kyrkor.

N:o 52. Sedan Kunel. Maj:t genom nådigt bref den 29
November 1906 medgifvit, att Johan Eriksson och hans hustru
Anna Katarina Karlsdotter må fortfarande under sin lifstid utan
afgift bebo och bruka en af makarne innehafd lägenhet å den
kronoöfverloppsmark, som begränsas af sockengränsen mellan
Degerfors och Vännäs socknar samt af Söderbäcks byområde och
hemmanet Björnåkers utmark, samt därvid tillika föreskrifvit,
att berörda lägenhet skulle af behörig landtmätare å karta affat¬
tas och beskrifvas, har Johan Eriksson härstädes anhållit om
förordnande för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman
att verkställa ifrågavarande landtmäteriförrättning, Och varder,
i anledning häraf, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom tolf dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
ofvannämnda socknars kyrkor uppläst, hit inkomma med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmännen 1 Degerfors och Vän¬
näs distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande i respektive socknars kyrkor.

Uppläses i Degerfors sockens kyrka.

N:o 953. König Königsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren G. A. Snellman att
verkställa laga skifte å den Tväråträsk by i Degerfors socken