OCR Output

3

N:o 1 Bastuträsk i Norsjö socken anlägga ett magasin för förvaring
af på en gång högst 5,000 kilogram dynamit, däraf 1,000 kilogram
må utbytas mot krut, samt 20 kilogram tändhattar för dynamit.

Uppläses i kyrkorna inom Malå och Norsjö tingslag.
N:o 91. Författningsenligt intages följande
»HKHunSosrelse.

Lördagen den 4 nästkommande Maj kl. 12 på dagen förrättas
å Malå och Norsjö härads tingsställe i Norsjö by exekutiv auktion å
Norsjö Kvarnaktiebolag tillhöriga kvarnplats med kvarn isamma by.

Kvarnen, som är en vattenkvarn, belägen vid Norsjöns
utlopp 1" Norsjoar; ar - uppförd I fyra VARIA af timmer och
spåntervirke under tak af asfaltpapp, innehåller tre par stenar
och två par valsar, rensverk med aspiratör, triörer, magnetappa¬
rat med smärgelskifvor samt borstmaskin.

Å lägenheten finnes dessutom mangårdsbyggnad af timmer
på stenfot under tak af asfaltpapp, 153 m. lang, Gi m bred och
6,1 m. hög, rödmålad och i godt stånd, äfvensom uthusbyggnad
med stall, fähus och vedbod m. m dels timrad, dels af resvirke,
rödmålad och i godt stånd.

Kvarnbyggnaden är brandförsäkrad för 10,000 kronor och
maskiner och inventarier i densamma för 15,000 kronor, hvar¬
jämte mangårdsbyggnaden är försäkrad för 2,500 kronor och
uthusbyggnaden för 1,200 kronor.

Hela fastigheten är bevillningstaxerad till 10,500 kronor
och saluvärderad till 26,000 kronor.

De, som hafva fordringar, som skola ur fastigheten utgå
elier annan rätt, som vid auktionen bör iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå i Kronofogdekontoret den 18 Mars 1907.

Alarik Dalqvist.»

Umeå, 1 Landskansliet, den 21 Mars 1907.

H. Biörklund.
John Falk,

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.