OCR Output

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N0 8 ch AA Nilsson, ES. Wikström, A. Wikström, A. BE.
Karlsson, Johan Renberg och Jonas Karlsson hafva härstädes
:anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Bergstedt
att verkställa laga klyfning å hemmanet '/16 mantal N:o 1, !'/+ man¬
tal N:o 2 samt ?/32 mantal N:o 4 Bäck i Skellefteå socken; Och
varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen ar
kan, härigenom förelagdt, att vid äfventyr af talans förlust,
inom förlo dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå
sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kr CE LANE 0 AD non 1 Skellefteå södra distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Åsele sockens kyrka.

N:o 49. Hos Konungens Befallningshafvande har H. K.
Halen anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
M. Bergstedt att upprätta plan och kostnadsförslag för utgräfning
af "Abborrträsksjön å kronoparken Simsjölandet i Åsele "socken,
Och varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November "1866. öfrige delägare, dem förrättningen
no kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom tjugnen dagar, sedan "denna kungörelse blifvit i Åsele soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Åsele distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Norsjö sockens kyrka.

N:o 50. Till vederbörlig kännedom varder härigenom kun¬
gjordt, att Konungens Befallningshafvande genom resolution den
13 uti innevarande månad meddelat Gyttorps Sprängämnes Aktie¬
bolag tillstånd att å skogsmarken till hemmanet ?""/1i472 mantal