OCR Output

Konunseens befallningshalvandes 1 Västerbottens Tan
Kungörelser

i; år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 46—35I.

Uppläses i Jörns sockens kyrka.

N:o 46. Jonas Sundqvist, Karl Sundqvist, Gustaf Carls¬
son och Aug. Sundqvist hafva härstädes anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren Fritiof Andersson att verkställa
laga skifte å hemmanet !/s mantal N:o 1 Gammelboliden i Jörns
socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga
skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt
ningen angå kan, härigenom förelagdt, alt, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Jörns sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huru¬
vida de förena sig med sökandene i valet af förrättningsman,; ålig¬
gande det Kronolänsmannen i Jörns distrikt att hit insända
bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:o 47. Sedan Johan Edvard Nilsson härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren M. Mörtsell att
verkställa laga klyfning å hemmanet ?/e+ mantal N:o 5 Åbyn i
Byske socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blif¬
vit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomna med ytt¬
rande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt att
hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.