OCR Output

3

Å hemmanet finnas 1) manbyggnad, indelad i kök, tvänne
kammare och förstuga, 2) ladugård, hölider, vedbod och hemlighus
under ett tak, 3) bagarstuga, 4) tröskloge, 5) och 6) tvänne som¬
marlador samt 7) och 8) tvänne hölador; därå utsås årligen 7 tun¬
nor hafre och 2 tunnor potatis samt vinterfödas 5 kor och 1 häst.
Hemmanet är bevillningstaxeradt till 3,200 kronor och saluvärde¬
radt till 2.000 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur ägendomen utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 7 Mars 1907.

Nils Kruse.»
Umeå, i Landskansliet, den 14 Mars 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Carl Bergström. John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.