OCR Output

2

talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i
Burträsks sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande,
huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Burträsks distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

- Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 44. Enär Lars Petter Sjöström, Jonas Pettersson,
Alb. Lundmark, Olof Peter Dahlgren, C. J. Lindgren, Erik Eriks¬
son, J. G. Dahlström, Joh, Nordström, Anders Johansson, P. N.
Nygren, Jonas Sundström, Johan. Karlsson, GG. V. Johansson,
P. A. Johansson, Johan Österlund och Edvard Johansson här¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Bertil Lagerqvist att verkställa laga skifte å Ofverklintens bys i
Bygdeå socken vederlagsmark samt att uppgå rågångarne till
alla byns gemensamma ägor, såsom grustag, lertag. och vägar,
varder, jämlikt 13 $ i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga
den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem förratttingen
angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust,
inom fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Bygdeå soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de
förena sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande
det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i kyrkorna inom Åsele tingslag.
N:o 45. Författningsenligt intages följande

»Kun&Sorelse.

N Å offentlig auktion, som hålles 'å tingshuset vid Åsele
kyrka Lördagen den 18 nästkommande Maj kl. 12 på dagen,
kommer i den ordning, som om utmätt fast ägendom finnes i lag
stadgadt, att försäljas Per Ludvig Engmans och hans hustru Eva
Agata Olofsdotters för skuld utmätta fasta G 16 Mtl N:o 1
Skog i Vilhelmina socken. -' i : y