OCR Output

Konungens Befallnngshalvandes I Västerbottens fan
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 42—45.

Uppläses i Byske och Jörns socknars kyrkor.

N:o 42. Sedan Disponenten Uno Norman å Byske älfs
Flottningsförenings vägnar härstädes anhållit, att 3 och 4 $$ uti
det för föreningen den 16 Februari 1898 fastställda reglemente
måtte fastställas till den förändrade lydelse, som antagits vid
ordinarie stämmor den 28 November 1906 och den 4 innevarande
Mars i enlighet med ett vid ansökningen i sådant afseende fogadt
förslag, varder i anledning häraf kungjordt, att en hvar, som mot
ifrågavarande förslag har något att erinra, äger att inom fjorton
dagar, efter det denna kungörelse blifvit i ofvannämnda socknars
kyrkor uppläst, därom härstädes göra anmälan, vid äfventyr, om
det försummas, att sådant icke anses utgöra hinder för ärendets
afgörande i befintligt skick; kommande ansökningshandlingarne
under tiden att hållas vederbörande tillhanda hos Kronofogden i
Skellefteå fögderi, som anmodas tillse, att denna kungörelse var¬
der uppläst i Byske och Jörns socknars kyrkor, samt däröfver,
med remisshandlingarnas återställande, hit insänder bevis.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 43. Hos Konungens Befallningshafvande har Joh.
Petter Olofsson anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren BE. J. Hedman att verkställa laga skifte å alla ägorna
till hemmanet ”/s2 mantal N:o 1 Rönnliden i Burträsks socken;
Och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem förrätt¬
ningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfveutyr af