OCR Output

+

rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit in¬
komma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 1 Mars 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Carl Bergström. John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.