OCR Output

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 39. Hos Konungens Befallningshafvande har Johan
Gustaf Lindgren anhållit om förordnande för Kommissionslandt¬
mätaren BE. J. Hedman att verkställa laga delning å odlingslä¬
genheten Stormyran N:o 1 i Skellefteå socket: Och varder, jäm¬
likt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga skiftesstadga den 9
November 1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan,
härigenom förelagdt, av, vid äfventyr ar tälans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit i Skellefteå soc¬
kens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökanden i valet af förrättningsman; åliggande det Krono¬
länsmannen i Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis om
denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka.

N:d 40." Enar "Etik Lindström och Nils Lindstrom nhar¬
städes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Fritiof Andersson att verkställa laga skifte å hemmanet ?/,, mtl
N:o I Bäckliden i Byske socken, varder, jaämnkt 13.58 i Kungl.
Maj: ts förnyade Nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬
rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjor ton rt sedan denna
kungörelse blifvit i Byske sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökandene i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Byske distrikt att hit in¬
sända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Byske sockens kyrka,

N:o 41. Anton Wikström, Johan Wikström, Johan Jons¬
son, Per Jonsson-Stenlund, Joh. Alb. Wikström för Johan Jo¬
hansson-Wikströms sterbhus, Per Anton Jonsson och Jonas Jons¬
son-Stenlund hafva härstädes anhållit om förordnande för Kom¬
missionslandtmätaren Fritiof Andersson att förrätta laga skifte å
Holmstrands by i Byske socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl.
Maj:ts förnyade Nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öf¬