OCR Output

2

förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom fjorton dågar,
sedan denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka upp¬
läst, hit inkomma "med yttrande, huruvida de förena sig med sö¬
kanden i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsman¬
nen i Burträsks distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o ar. C.J. Lundberg, har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hedman att verk¬
ställa laga klyfning a alld Aforna tull hemmanet "Va mil Nola
Ljusvattnet i Burträsks socken; Och varder, jämlikt 13 $i Kungl.
Maj: ts förnyade Nådiga skiftesstadga den 9 November 1866. öf¬
rige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt,
alt, vid älventyr al talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Burträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i
valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bur¬
träsks distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upp¬
läsande 1 sagde sockens kyrka.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

o 38. Sedan Per Oscar Andersson härstädes anhållit
om förordnande för Kommissionslandtmätaren J. O. A. Sohlberg
att verkställa rågångsreglering å hemmanet fav mtl N:o 4 Yttre
Ursvik i Skellefteå socken, varder, jämlikt 13 $& i Kungl. Maj:ts
förnyade Nådiga skiftesstadg oa den 9 MN renher 1866, öfrige ve¬
derbörande, dem förrätten angå kan, härigenom förelagdt,
all vIG äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan
denna kungörelse blifvit i Skellefteå sockens kyrka uppläst hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökanden
i valet af förrättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i
Skellefteå norra distrikt att hit insända bevis om denna kungö¬
relses uppläsande i sagde sockens kyrka.