OCR Output

Konungens Betallningskalvandes 1 Västerbollens ku
Kungörelser

år 1907. RN

Ser. B. Landskansliet. N:ris 35—4I.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 35. Handelsfirman Ruth & MSandström i Skellefteå
har härstädes anhållit om tillstånd att i tvänne i ansökningen
närmare angifna källare, den ena uppförd å den från hemmanet
N:o 5 Morön 1 Skellefteå socken afsöndrade lägenheten Amerika,
och den andra belägen 4 Gustaf Boströms hemman Ms mtl
N:o 3 Morön af samma socken, hålla upplag af till 2 klassen
hänförlig eldfarlig olja till en myckenhet af på en gång högst
91,000 liter i den förra och 183,208,6 liter i den senare Kallar
hvilket, jämlikt föreskriften i 11 8 i Kungl. Maj:ts Nådiga För¬
ordning angående eldfarliga oljor och vissa andra därmed jäm¬
förliga vätskor den 26 November 1875, härmed kungöres, med
föreläggande för en hvar, hvilkens rätt kan vara af frågan be¬
roende, att inom fjorton dagar, efter det denna kungörelse blif¬
vit i Skellefteå sockens kyrka uppläst, härstädes skriftligen yttra
Sig, huruvida de mot bifall till ansökningen hafva något att er¬
inra; åliggande det Kronolänsmannen i Skellefteå norra distrikt
att bevis om denna kungörelses uppläsande hit insända.

Uppläses i Burträsks sockens kyrka.

N:o 36. Efter det Anna Augusta Viklund härstädes an¬
hållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren E. J. Hed¬
man att verkställa laga klyfning å hemmanet !/,, mtl N:o 7 Bur¬
siljum eller Svarttjärn i Burträsks socken, varder, jämlikt 13 3
i Kungl. Maj:ts förnyade Nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom