OCR Output

2

ningarna angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af
talans förlust inom åtta dagar, sedan denna kungörelse blifvit
i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, hu¬
ruvida de förena sig med sökanden i valet af förrättningsman;
åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt att hit in¬
sända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde sockens kyrka.

Uppläses i Örträsks sockens kyrka.

N:o 34. G. DL. Gustavsson och J. V. Gustafsson hafva
härstädes anhållit om förordnande för Kommissionslandtmätaren
Bertil Lagerqvist att verkställa laga klyfning å hemmanet ?':/es
mtl N:o 1 Långsele i Örträsks socken; Och varder, jämlikt 13 8
i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November
1866, öfrige delägare, dem förrättningen angå kan, härigenom
förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom tjuguen dagar,
sedan denna kungörelse blifvit i Örträsks sockens kyrka uppläst, hit
inkomma med yttrande, huruvida de förena sig med sökandena i
valet af förrättningsman; åliggande det Kionolänstdannen i Fred¬
rika distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses upplä¬
sande i sagde sockens kyrka.

Umeå, i Landskansliet, den 23 Februari 1907.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Carl Bergström. John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.