OCR Output

Konuneeens Befallnnoshafvandes I Västerbottens fån
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 32—34.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 32. N. A. Olofsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för vice Kommissionslandtmätaren S. J. Johanson att
verkställa laga skifte å alla ägorna till !/16 mtl N:o 1 Hammar¬
kulla i Umeå socken; Och varder, jämlikt 13 3 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom åtta dagar, sedan denna kungö¬
relse blifvit i Umeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af förrätt¬
ningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Umeå norra distrikt
att hit insända bevis om kungörelsens uppläsande i sagde soc¬
kens kyrka.

Uppläses i Umeå sockens kyrka.

N:o 33. HBSedan J. A. Nathanaelson, ägare af hemmanet
Litt. R. i Ersmarks by, Umeå socken, anhållit om förordnande
för Kommissionslandtmätaren A. Sandqvist dels att utstaka och
röslägga de vid iaga skifte inom berörda by undantagna vägar,
såvidt dessa beröra sökandens och angränsande hemman, hvilka
vägar, som å flera ställen utgjorde skiljolinjer mellan olika hem¬
man, vore otydliga och icke genom skogsmarker utstakade, dels
ock att utstaka och röslägga alla vid laga skiftet inom samma
by undantagna samfälligheter, som afsatts för gemensamt behof,
varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftes¬
stadga den 9 November 1866, öfrige vederbörande, dem förrätt¬