OCR Output

2

-—S

Uppläses i fikon inom Tycktele stad di

Nio sade Författningsenligt meddelas följande

Kungörelse. oh

Å. offentlig auktion, som hålles å till nsställe upplåten
lägenhet inom Bagaren N. M. Lindqvists gård i Lycksele muni¬
cipalsamhälle, kommer i den ordning, som om utmätt fast egen¬
dom finnes i lag stadgadt, att Fredagen den 22 nästa Mars-kk
2 e. m. försäljas Bonden J. A. Bergströms för skuld utmätta
hemman !!/192 mtl N:o 1 Holmön i Sorsele socken.

Å hemmanet finnas 1) -manbyggnad, inredd i kök, kam¬
mare och förstuga; 2) stall, matbod och vedbod:;under ett. -tak
3) sommarfähus, samt kunna vinterfödas en häst och tre å fyra
kor; hemmanet har god jordmån, frostfritt läge och':goda ängess
lägenheter, samt har undergått laga skifte. Taxeringsvärdet, än
1,200 kronor och har det saluvärderats till 1,500 kronor. ;

De, hvilka hafva fordran, som skall ur: egendomen. utgå,
eller annan rättighet, som skall vid auktionen iakttagas, äga att
sin rätt därvid bevaka.

Lycksele, i Kronofogdekontoret, den 11 Februari 1907.
Nils Kruse. >

Umeå, i Landskansliet, Äddb: 15 Pebiuari 1907.

På Landshöfdinge- Rea vägnar:

Carl Bergström. an on John Falk alk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.