OCR Output

Konungens Befallnneshalvandes 1 Västerhottens Tan
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 29—3Il.

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 29. Till kännedom varder härigenom kungjordt, att
Konungens Befallningshafvande genom resolution den 9 i denna
månad meddelat Gyttorps Sprängämnes Aktiebolag tillstånd att
å skogsmarken till hemmanet Finrnsele i Skellefteå socken an¬
lägga ett magasin för förvaring af på en gång högst 1,000 kilo¬
gram dynamit, däraf 200 kilogram må utbytas mot krut, och 20
kilogram tändhattar för dynamit.

Uppläses i Bygdeå sockens kyrka.

N:o 30. Olof Axel Jonsson har härstädes anhållit om för¬
ordnande för Kommissionslandtmätaren Magnus Bergstedt att
förrätta laga klyfning å hemmansdelen ag mtl N:o 1 Väster¬
vik i Bygdeå socken; och varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts
förnyade nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige del¬
ägare, dem förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid
äfventyr af talans förlust, inom fjorton dagar, sedan denna kun¬
görelse blifvit i Bygdeå sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen i Bygdeå distrikt
att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande i sagde
sockens kyrka.