OCR Output

3

1:0) Mangårdsbyggnad, indelad i kök, fullständigt inredt,
kammare, oinredd, samt förstuga.

2:0) Ladugårdsbyggnad, afdelad i fähus med mur och full¬
ständig inredning för fem kor samt foderlada.

Båda byggnaderna äro i godt stånd.

Hemmanet, ';hvarå kunna -utsås. 25 hl. korn och I AL
potatis och som kan vinterföda tre kor och några småkreatur,
är bevillningstaxeradt till 1,600 kronor och saluvärderadt till
1,800 kronor.

De, hvilka hafva fordran, som bör ur fastigheten utgå,
eller annan rätt, som skall vid auktionen iakttagas, äga att sin
rätt därvid bevaka.

Skellefteå fögderis kronofogdekontor den 5 Februari 1907.

e £
Arthur Ortman.>

Umeå, i Landskansliet, den 8 Februari 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tfyckerier.