OCR Output

2

N:o 25.4 i Enligt härstädes gjord anmälan har Juris Kandi¬
daten Bertil Magnét utsetts till syssloman för Säfvar älfs flott¬
ningsförening under innevarande år.

N:o 26. Till kännedom meddelas, att Kronolänsmannen
Arthur Ortman utsetts att under innevarande år vara syssloman
för Lögdeå älfs flottningsförening.

Uppläses i Umeå stads kyrka.

N:o 27. Genom resolution den 4 uti innevarande månad
har Konungens Befallningshafvande förordnat, att 9 8 3 mom. i
den för Umeå stad af Konungens Befallningshafvande den 31

Augusti 1903 fastställda byggnadsordning skall erhålla följande
förändrade lydelse:

>3:0) Uthusbyggnad, som innehåller några af de i föregå¬
ende moment uppräknade lokaler, må ej innehålla flere eldstads¬
rum än tre i hvardera våningen, för såvidt ej brandmur upp¬
föres emellan den till boningsrum inredda delen och den öfriga
uthusbyggnaden. Intet rum med eldstad får ligga närmare stall
och ladugårdsrum, höskulle, afträden eller gödselkammare än
sex meter. >

Uppläses i kyrkorna inom Nysätra tingslag.
N:o 28. Författningsenligt meddelas följande

»Kungoörelse.

Genom exekutiv; auktion, som tisdagen den 19 instundande
Mars kl. 10 f. m. förrättas å tingsstället vid Nysätra kyrka, för¬
säljes. C.iJ. Olofsson? tillhöriga

hemmanet 3/6, mantal N:o 3 Brände, Nysätra socken.

ÅR hemmanet, som är beläget 9 km. från kyrkan och 2
km. från allmänna vägen emellan Nysätra och Burträsk, finnas
följande åbyggnader: