OCR Output

Konungens Befallningshafvandes 1 Västerhottens lan
Kungörelser

år 1907.

Ser. B. Landskansliet. N:ris 23—28.
Uppläses i länets kyrkor.

N:o 23. Till vederbörande polis- och, kommunalmyndig¬
heters kännedom meddelas, att nedannämnde personer hafva er¬
hållit tillstånd att under innevarande år inom länet idka s. k.
gårdfarihandel, nämligen:

Olof Adolf Olsson från Vebomark, Löfångers socken;

August Fritiof Lagerroth och Herman Dahlberg, båda från
Nordmalings socken;

Knut Gustaf Gottfrid Dahlström från Böleå i Umeå soc¬
ken; samt ¬

Erik August Söder från Qvarnfors i Orträsks socken. 3

Uppläses i Skellefteå sockens kyrka.

N:o 24. Johan Norsten och S. Hedberg hafva härstädes
anhållit om = förordnande för Kommissionslandtmätaren M.
Mörtsell att förrätta laga klyfning å hemmanet ?/s2 mtl N:o 5
och !/s: mtl N:o I Gummark i Skellefteå socken, Och varder
jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade nådiga skiftesstadga den
9 November 1866, öfrige delägare, dem förrättningarna angå kan,
härigenom förelagdt, att, vid äfventyr af talans förlust, inom
fjorton dagar, sedan denna kungörelse blifvit 1 Skellefteå sockens
kyrka uppläst, hit inkomma med yttrande, huruvida de förena
sig med sökandene i valet af förrättningsman; åliggande det
Kronolänsmannen 1 Skellefteå södra distrikt att hit insända bevis
om denna kungörelses uppläsande i sagde sockens kyrka.