OCR Output

Uppläses i Lycksele sockens kyrka.

N:o 20. Sedan Jacob Jacobsson härstädes anhållit om
förordnande för kommissionslandtmätaren J. F. Johanson att
verkställa laga skifte å alla ägorna till hemmanet Skoträsk i
Lycksele socken, varder, jämlikt 13 8 i Kungl. Maj:ts förnyade
nådiga skiftesstadga den 9 November 1866, öfrige delägare, dem
förrättningen angå kan, härigenom förelagdt, att, vid äfventyr
af talans förlust, inom tjuguen dagar, sedan denna kungörelse
blifvit i Lycksele sockens kyrka uppläst, hit inkomma med
yttrande, huruvida de förena sig med sökanden i valet af för¬
rättningsman; åliggande det Kronolänsmannen 1 Lycksele norra
distrikt att hit insända bevis om denna kungörelses uppläsande
i sagde sockens kyrka.

; N:o 21. Till kännedom meddelas, att Borgmästaren Carl
Oquist blifvit utsedd till syssloman för Skellefteå, Kåge och
Bure älfvars flottningsföreningar under innevarande år.

N:o 22. Författningsenligt kungöres följande:

» Vid af Nordmalings och Bjurholms tingslags ägodel¬
ningsrätt denna dag fastställd hemmansklyfning å !/12 mtl Bal¬
åker N:o 1, Ett. B, i Bjurholms socken, har genom förening
blifvit bestämdt, att ägaren till '/24 mtl Litt. Ba, C. O. Landström,
äger att inom tre år från klyfningens fastställelse afverka skog
å G. A. Landströms ägande !/1s mtl Litt. Bb för 64 kronor 34
öre Och åå Di AA. Ströompergs ägande, tas mtl Litt. Be för JT
kronor 79 öre.

Nyåker den 15 Januari 1907.

På Ägodelningsrättens vägnar:
A. Staöl von Holstein.>

Umeå, i Landskansliet, den 30 Januari 1907.

H. Biörklund.
John Falk.

Umeå 1907, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.